BETONY

BETONY ZWYKŁE TOWAROWE

Beton towarowy zwykły wytwarza się z: kruszywa grubego, piasku, cementu i wody oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Służy on jako materiał do wykonywania elementów konstrukcyjnych, pomocniczych i nie konstrukcyjnych. Gęstość objętościowa betonów towarowych wynosi od 2 000 do 2 600 kg/m3.

BETONY SPECJALNE

Beton o ściśle określonych właściwościach. Nazwa betonu specjalnego określa jego przeznaczenie lub główną właściwość.


Betony drogowe

Służą do budowy nawierzchni dróg, autostrad, mostów oraz dróg i posadzek przeznaczonych dla sprzętu ciężkiego. Betony te wykonuje się przy użyciu wysokiej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.

Betony mostowe

Służą do budowy obiektów budownictwa komunikacyjnego. Betony te z uwagi na stawiane im wysokie wymagania wykonuje się przy użyciu najwyższej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.

Betony lekkie

Betony przeznaczone do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych. Pozwalają na znaczne obniżenie masy konstrukcji. Gęstość objętościową tych betonów wynosi od 800 do 2000 kg/m3.

Fibrobetony posadzkowe

Betony posadzkowe wykonuję się obecnie przy użyciu włókien stalowych oraz polipropylenowych. Włókna te zmniejszają skurcz plastyczny, zapobiegają tworzeniu się mikrospękań, ograniczają powstawanie rys skurczowych, poprawiają wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz zwiększają odporność betonu na ścieranie. Dodatkową zaletą fibrobetonów jest ich wykonywanie na węźle betoniarskim, co z kolei powoduje zmniejszenie nakładów pracy na placach budów.

Betony samozagęszczalne SCC (Self Compacting Concrete)

Są to betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością frakcji pylastej. Pozwalają na bardzo szczelne wypełnienie szalunków bez konieczności wibrowania. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem najnowszej generacji dodatków i domieszek.

Betony hydrotechniczne i wodoszczelne

Betony te mają zastosowanie do wznoszenia obiektów hydrotechnicznych oraz wszędzie tam gdzie wykonywany element konstrukcyjny jest narażony na bezpośredni kontakt z wodą. Betony hydrotechniczne i wodoszczelne uzyskuje się dzięki precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.

Betony architektoniczne

Mają zastosowanie tam gdzie od betonu oczekuje się efektownego wyglądu. Cechuje je jednorodna barwa.

Betony chude

Popularnie nazywane „chudziakami”. Służą do wykonywania różnego rodzaju podkładów pod betony konstrukcyjne.

Betony lekkie

Betony przeznaczone do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych. Pozwalają na znaczne obniżenie masy konstrukcji. Gęstość objętościową tych betonów wynosi od 800 do 2000 kg/m3.

ZAPRAWY

Mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mające na celu wiązanie.


Zaprawy cementowe

Stosowane do wykonywania posadzek, osadzania stalowych elementów (kotew, krat, balustrad itp.), łączenia prefabrykatów (wypełnienia spoin między nimi), wypraw ochronnych.

Zaprawy cementowe murarskie

Zaprawy cementowe murarskie o wydłużonym czasie urabialności
Stosowane do murowaniu ścian i innych elementów. Charakteryzuje je wydłużony czas urabialności (nawet do 36 godzin).

STABILIZACJE


Stabilizacje

Stabilizacja gruntu cementem znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym jako jeden z podkładów pod drogi.
Stabilizacja kruszywa cementem 0,5 – 5,0 MPa

PODSYPKI CEMENTOWO – PIASKOWE


PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWE

Mieszanka wyrównująco – wzmacniająca składająca się z cementu, piasku lub pospółki i odpowiednio dobranej ilości wody w celu maksymalnego zagęszczenia. Zakres stosowania oraz parametry użytkowe charakteryzują się przez stosunek objętości cementu do piasku w stanie luźno usypanym. Konstystencja wilgotna.
podsypka cementowo – piaskowa 1:2 – 1:5

DODATKI DO BETONU


DODATKI DO BETONU

Modyfikatory do mas betonowych – preparaty uplastyczniające, upłynniające, opóźniające lub przyśpieszające wiązanie a także napowietrzające i uszczelniające.

Opóźniacz wiązania
Przyspieszacz wiązania
Podgrzewanie betonu
Włókna stalowe do zbrojenia betonu
Włókna polipropylenowe i polimerowe do zbrojenia betonu

beton towarowy

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

WBT-1  OPOLE WBT-2 RADZIKOWICE WBT-3 BYSTRZYCA KŁODZKA